1. stupeň ZŠ

První stupeň základní školy představuje důležité období, neboť výrazně volnější předškolní vzdělávání přechází do systematického vzdělávání povinného. Mezníkem se stává nástup do školy – jeden z nejnáročnějších momentů v životě člověka. Dítě si zvyká na pevný časový režim, jiný způsob práce, plnění určitých povinností, ale i na neznámé prostředí, nové spolužáky či učitele. Proměňují se vztahy i komunikace, rozvíjí se představivost, logické myšlení i slovní zásoba. Děti potřebují být součástí daného kolektivu, být úspěšné, zažívat chválu a povzbuzení a přirozeně touží po poznávání nových věcí a získávání znalostí. Naše publikace jsou připraveny tak, aby jim to umožnily.

Image

Čtení a psaní

Učebnice a učební pomůcky pro čtení a psaní využívají hláskování, tj. principu genetické metody. Obsahují říkanky, pohádky, zábavné úkoly a doplňovačky. Děti se nejprve učí velká tiskací písmena, která čtou i píší, a spojují je do slov a vět. Od začátku přečtenému rozumí, brzy dokáží vše i napsat. Malá tiskací písmena a psací písmo se učí později.
 
Image

Český jazyk a literatura

V ucelené řadě učebnic a pracovních sešitů
k českému jazyku je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova, zdůrazněny jsou komunikační dovednosti, zastoupeny prvky mediální výchovy. Zajímavé a neobvyklé úkoly k procvičování najdete v Barevné češtině, čítanky uvádí ukázky
z tradiční, klasické i moderní tvorby pro děti.

Image

Matematika

Matematiky pro 1. a 2. ročník tvoří vždy dva díly pracovní učebnice, v 1. ročníku navíc volitelný třetí díl, je-li učivo probráno dříve. V dalších letech doplňují učebnici dva díly pracovních sešitů. Barevné matematiky pro 1.–5. ročník zábavnou formou napomáhají k procvičení učiva aritmetiky a geometrie, matematickým jevům se věnuje soubor sešitů Procvičujeme si.
 
Image

Člověk a jeho svět

Oblast zahrnuje učebnice prvouky, vlastivědy a přírodovědy, doplněné o pracovní sešity. Učivo je zpracováno podle tematických okruhů, od jednoduššího ke složitějšímu, jeho osvojení podporuje bohatý obrazový materiál, úkoly a náměty pro praktickou činnost. V přírodovědě žáci poznávají rostliny a živočichy teoreticky podle ekosystémů, ale také v přírodě, v souladu s ročními obdobími.
 
Image

Cizí jazyky

Základy angličtiny od 2. ročníku nabízí Angličtina pro malé školáky. Slovní zásobu se děti učí pomocí obrázků, říkanek, básniček a písniček. Využívá i formu omalovánek či pexesa. Hello, kids! pro 3.–5. ročník od zkušené autorky přináší atraktivní témata nebo zajímavosti z anglicky mluvících zemí. Učebnici doplňuje pracovní sešit, hrací karty a nahrávky slovíček, rozhovorů, říkanek a písniček na CD.
 
Image

Umění a kultura

Řada učebnic hudební výchovy pro 1. st. ZŠ klade důraz na aktivitu a tvořivost žáků ve všech jejích oblastech, seznamuje děti s hudebními nástroji, s životy skladatelů, podněcuje k zájmu o hudbu a zpěv. Doplňují ji nahrávky vážné i moderní hudby, noty k písním z učebnic nabízí Klavírní doprovody. Výběr lidových i umělých písní pro sborový zpěv dětí přinášejí zpěvníky DO-RE-MI.
 

Matematika pro 1. ročník ZŠ – pracovní učebnice

Prvňáčkům je určena úspěšná řada pracovních učebnic pro výuku matematiky od Miroslavy Čížkové. Její pojetí vychází z praxe a byly v ní zohledněny připomínky, požadavky a zkušenosti prvostupňových vyučujících matematiky. Pro výuku v 1. ročníku...

Učebnice pro 1. stupeň ZŠ


ČTENÍ A PSANÍ
1. roč.
Podrobnosti

MATEMATIKA
1.–5. roč.
Podrobnosti

VLASTIVĚDA
4.–5. roč.
Podrobnosti

ČESKÝ JAZYK
2.–5. roč.
Podrobnosti

PROCVIČOVÁNÍ Z MAT
1.–5. roč.
Podrobnosti

ANGLIČTINA
2.–5. roč.
Podrobnosti


PROCVIČOVÁNÍ Z ČJ
1.–5. roč.

Podrobnosti

PRVOUKA
1.–3. roč.
Podrobnosti


HUDEBNÍ VÝCHOVA
1.–5. roč.

Podrobnosti

ČÍTANKY
2.–5. roč.
Podrobnosti

PŘÍRODOVĚDA
4.–5. roč.
Podrobnosti
© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz